Privacy en Cookie Policy

Privacy&Cookie

Laatste wijziging op 23 mei 2018

1. Algemeen

De Stikkie Shop, met maatschappelijke zetel te Guldensporenlaan 36, 3400 Landen in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer(BE0652711218), hierna De Stikkie Shop, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.destikkieshop.be.

De Stikkie Shop leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevensdie je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Website: Naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm).
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a. Toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht deze toestemming in te trekken.
2.2. De gegevensdie automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies : zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om: de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de Website, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame…

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voordoeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen(“opt-in”)bij Aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan (info@destikkieshop.be).

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren, te wijzigen of te laten verwijderen en dit door verzending van een e-mail aan (info@destikkieshop.be) of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy& Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan De Stikkie Shop mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan ons.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan (info@destikkieshop.be). Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

Jij hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Stikkie Shop heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan De Stikkie Shop aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrecht matig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

De Stikkie Shop houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die De Stikkie Shop niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door De Stikkie Shop. De Stikkie Shop is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. De Stikkie Shop raadt je dus aan om aandachtig elk privacy reglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy& Cookie Policy.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

8. Cookies

8.1. Informatie overonsgebruikvan Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobieleapparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijk een volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via (info@destikkieshop.be).

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijfer bestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong,hun functie en hun levensduur.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Email cookie: username en dus email-adres

8.4. Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden.Je kan cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookieinstellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink bovenaan onze website en aldus je toestemming intrekken.

8.5. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

Voor cookies geplaatst door derdepartijen(o.a.GoogleAnalytics)verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daar overgeven. Let op:wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Google Analyticscookies
[…]

9. Toepasselijk rechten bevoegdheidsbeding

Deze Privacy& Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over interpretatie of de uitvoering van deze Privacy& Cookie Policy.

10.Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat De Stikkie Shop jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy& Cookie Policy.